Specialist in complexe medische analyses.

Specialistisch teamwerk geeft
de doorslag.

Cavari Clinics IC

Cavari Clinics IC is een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC). Een ZBC is een privékliniek voor medisch specialistische zorg. Een ZBC valt onder dezelfde wet en regelgeving als een algemeen ziekenhuis en voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen.

Een ZBC is kleinschalig en heeft een duidelijke specialisatie in haar zorgaanbod. Cavari Clinics IC heeft de erkenning om alle vormen van medisch specialistische zorg te bieden, dat wil zeggen alle somatisch medisch specialismen, revalidatiegeneeskunde en psychiatrie.

Cavari Clinics IC heeft twee speerpunten. Dit zijn de multidisciplinaire geïntegreerde Medisch Specialistische Zorg en Arbo-curatieve medisch specialistische zorg.

ZKN keurmerk

Zorgaanbod en
diensten

Medisch Specialistische Zorg

De specifieke deskundigheid van Cavari ligt in het doen van geïntegreerde 2e en 3e lijns medisch specialistische onderzoeken en behandelingen.

Arbeid gerelateerde Medisch Specialistische Zorg

Onderzoek naar medische oorzaken van (dreigend) arbeidsverzuim en de behandeling daarvan is een van de speerpunten van Cavari Clinics IC.

Deskundigenonderzoeken en medische expertises

Voor rechtbanken, bedrijven en UWV Bij dit type onderzoek gaat het om het vaststellen van wat er in medisch opzicht aan de hand is en tot welke beperkingen dit leidt.

Medisch juridische onderbouwing

Medische onderbouwing bij IVA en WGA-vraagstukken.

Informatie voor patiënten

Informatie voor patiënten

Cavari Clinics IC is een privékliniek voor Medisch Specialistische Zorg. We werken samen met andere klinieken en ziekenhuizen uit het hele land en met artsen in het buitenland.

Cavari Clinics IC is gespecialiseerd in medisch specialistisch onderzoek van lichamelijke klachten en beperkingen die niet uit een al eerder vastgestelde lichamelijke ziekte verklaard konden worden. Dit type klachten is ook regelmatig de oorzaak van arbeidsverzuim.

Vaak gaat het om een combinatie van ziektebeelden die elkaar beïnvloeden. Het is daarom zinvol om breed te kijken met een team van specialisten die specifieke deskundigheid op dit gebied hebben.

Voor deze ziektebeelden heeft Cavari Clinics IC speciale onderzoek en behandelprogramma’s ontwikkeld o.a. op het gebied van de cardiologie, neurologie, interne geneeskunde, het houdings en bewegingsapparaat (botten en spieren) of een combinatie hiervan. De psychiatrische hulp bij Cavari is vooral gericht op het mee helpen oplossen van de mentale gevolgen van de lichamelijke aandoening en daarmee samenhangende zaken. Als er ook sprake is van arbeidsverzuim krijgt dit een aparte plaats in onderzoek en behandeling.

 • Het Cavari traject

  Verwijsroute via huisarts of medisch specialist

  Het Cavari traject begint altijd met een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist. De verwijsbrief wordt op een aantal onderdelen beoordeeld zoals: juiste medische vraagstelling, financiële en verzekeringstechnische aspecten en of Cavari Clinics IC de juiste kliniek is om de aanvraag voor uw onderzoek in behandeling te nemen. Indien de uitkomst positief is wordt er contact met u opgenomen en alle reeds bekende medische informatie opgevraagd. Afhankelijk van de medische problematiek wordt er vervolgens een team van medisch specialisten en andere professionals samengesteld. Dat is altijd maatwerk. Het onderzoek wordt altijd afgerond met een diagnose en een advies. Dit advies kan inhouden dat u in aanmerking komt voor behandeling op Cavari IC, terug verwijzing naar de verwijzer of advies voor doorverwijzing naar een ander centrum.

  Verwijsroute via de bedrijfsarts

  Als u ziek bent en dit tot problemen in het werk leidt kan de bedrijfsarts een medische expertise voor u aanvragen. Een expertise is een medisch diagnostisch onderzoek dat ingezet wordt om een aantal medische vragen specifiek in relatie tot uw werk te beantwoorden. Cavari Clinics IC is specialist in het zoeken naar de medische oorzaak van klachten waardoor mensen niet kunnen werken c.q. verzuimen en ook in het vinden van een oplossing daarvoor. Dit geldt gezondheidszorg breed. Het onderzoek gebeurt door een team van medisch specialisten en andere professionals. Het samenstellen daarvan is altijd maatwerk. Het onderzoek wordt afgerond met een antwoord op wat er medisch aan de hand is, beantwoording van de vragen van uzelf en de bedrijfsarts en een advies voor hoe verder.

 • Kleinschalig en persoonlijk

  Afgezien van de specifieke medisch specialistische kennis is Cavari Clinics ook anders in de persoonlijke benadering, de korte communicatielijnen met alle leden van het team, de multidisciplinaire aanpak en de doelgerichte gerichte aanpak. Het team van Cavari werkt intensief samen op verschillende gebieden. We hebben oog voor zowel de fysieke als ook de mentale kant van gezondheidsproblemen en de aanpak daarvan. We realiseren ons hoeveel invloed de omgeving heeft waarin iemand leeft en werkt en betrekken daarom zo nodig belangrijke mensen uit het privéleven of werk bij ons onderzoek en behandeling.

Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers

Cavari Clinics IC biedt Medisch Specialistische Zorg met het focus op die patiënten die geïntegreerde medisch specialistische zorg of arbeid gerelateerde medisch specialistische zorg nodig hebben. Ze is in principe toegankelijk voor iedereen met een medisch probleem dat binnen deze aandachtsgebieden valt.

 • Geïntegreerde Medisch Specialistische Zorg

  Binnen dit speerpunt staan patiënten met complexe medische problematiek centraal. Het betreft lichamelijke ziektebeelden waarbij u als verwijzer vindt dat (hernieuwd) onderzoek door een 2e of 3e lijns somatisch medisch specialist nodig is omdat eerder medisch onderzoek geen goede verklaring bood voor de ernst van de lichamelijke klachten of het verwachte effect van de (geadviseerde) behandeling uitbleef. U sluit niet uit dat er mogelijke meerdere ziektebeelden een rol spelen en/of er toch nog “iets medisch” gemist is. Cavari Clinics IC heeft hiervoor speciale zorg programma’s ontwikkeld die vallen onder de Geïntegreerde Medisch Specialistische Zorg. Het “geïntegreerde” houdt in dat verschillende medisch specialisten met specifieke deskundigheid in nauw overleg met elkaar en de patiënt onderzoek doen om een antwoord te geven op het medisch probleem.

  Veel patiënten die naar Cavari Clinics IC verwezen worden zijn in de reguliere somatische zorg op een bepaalde manier vastgelopen.

  Cavari Clinics IC biedt actueel diagnostisch onderzoek en behandeling op het gebied van Cardiologie, Interne Geneeskunde, Reumatologie, Immunologie, Neurologie, Pijnbestrijding, Psychiatrie en Revalidatiegeneeskunde. Wij werken nauw samen met MDL artsen en urologen. In het kader van de geïntegreerde zorg wordt onderzoek uit verschillende specialismen gecombineerd.

  Het Cavari traject
  Het traject begint altijd met een medisch diagnostisch onderzoek op basis van een concrete somatische vraagstelling. Afhankelijk van de medische vraag wordt een team van medisch specialisten samengesteld. Dit is altijd maatwerk. Als na afronding van de diagnostiek duidelijk is dat Cavari IC de beste plaats voor behandeling is en de financiering geen probleem is wordt er een strikt individueel behandelprogramma gemaakt. Als dat niet het geval is verwijzen we terug naar u als verwijzer of geven we een concreet advies voor een behandeling elders.

  Verwijzing
  Door huisarts (Zorgdomein) of medisch specialist.

 • Arbeid gerelateerde medisch specialistische zorg

  Binnen dit speerpunt staan de Arbeid gerelateerde vragen over medische problematiek en arbeidsverzuim van de werkende mens centraal.

  Onze specifieke deskundigheid ligt in het doen van geïntegreerd medisch specialistische onderzoek van medische problemen en de relatie daarvan met arbeidsverzuim inclusief herstelmogelijkheden. Hierbij is de insteek steeds: wat is er in medisch opzicht aan de hand en wat is ervoor nodig dat iemand ondanks zijn ziekte en daarmee samenhangende beperkingen weer aan het werk kan. Ook als dat niet mogelijk lijkt, krijgt u een helder en medisch goed onderbouwd antwoord.

  Zorgaanbod en diensten
  Diagnostiek en medische analyses van enkelvoudige tot complexe medische problematiek. We werken altijd multidisciplinair en maken qua inzet van medisch specialisten een onderverdeling in Lichte Multi Disciplinaire Onderzoekstrajecten en Zware Multi Disciplinaire Onderzoekstrajecten. Afhankelijk van de medische vraagstelling wordt een team van mijn specialisten samengesteld. Dit is altijd maatwerk.

  De kosten voor de expertises zijn altijd voor de opdrachtgever.

  Het op maat inrichten van behandel een revalidatietrajecten na een diagnostische expertise. De financiering voor de Arbo curatieve behandeltrajecten bestaat meestal uit een combinatie van financiering uit de zorgverzekering en een werkgeversdeel.

  Aanvraag en verwijzing
  Bedrijfsartsen en vertegenwoordigers van werkgevers. De medische informatie loopt altijd via de bedrijfsarts.

Praktische informatie

Praktische informatie

 • Wachttijden

  Medisch specialistisch geïntegreerde zorg.
  Verwijzing wordt binnen een week in behandeling genomen.
  Na akkoord op verwijzing volgt binnen 1 week het eerste contact met de verwezen patiënt.

  Arbo curatieve trajecten
  Binnen 2 dagen antwoord op aanmeld of informatieverzoek
  Na akkoord voor diagnostisch traject volgt binnen 4 weken het antwoord op de medische vraagstelling.

 • Vergoedingen van zorgverzekeringen

  Hieronder ziet u een lijst met zorgverzekeringen. Steeds is aangegeven of de verzekering recht geeft op vergoeding van kosten voor diagnostiek (= vaststellen wat er aan de hand is) door het Cavari Clinics team.

  Afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis en ziektebeeld kan bijbetaling voor aanvullende diagnostiek nodig zijn. Dit wordt altijd vooraf met u besproken en wordt alleen aangevraagd met uw toestemming.

  Download (.PDF)
 • Kwaliteitsstatuut

  Sinds april 2017 beschikt Cavari Clinics IC voor de afdeling ziekenhuispsychiatrie over een goedgekeurd GGZ kwaliteitsstatuut. Hiermee is het voor zowel patiënten als zorgverzekeraars transparant en toetsbaar welke afspraken er zijn over samenwerking van verschillende professionals en aanbieders binnen de behandeling van de patiënt en in welke verhouding zij tot elkaar staan.

  Het kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg. Vanaf 1 januari 2017 is het verplicht voor alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Cavari Clinics IC voldoet aan deze verplichting.

  Download (.PDF)
 • Passanten tarieven

  Volgt

 • Tarieven voor medische expertises

  Wij maken voor ieder traject een passende offerte.

 • Route van aanmelding

  Huisarts en medisch specialist :
  via Zorgdomein of per brief

  Bedrijfsarts

  Via info@cavariclinics-ic.nl zorgmail of rechtstreeks bij de Coördinerend Medisch Specialist van Cavari Clinics IC.

 • Complimenten en klachten

  De mensen, die bij Cavari Clinics IC komen, zijn gemiddeld zeer tevreden over hun Cavari Traject. Uiteraard niet allemaal, om de uitslag van onze objectieve mening niet altijd de gewenste is. Na de behandeltrajecten krijgen onze cliënten een vragen lijst toegestuurd voor het cliënttevredenheidsonderzoek. Een waardevol instrument waarvan wij de uitkomst meenemen in ons beleid.

  Tips
  Wij streven ernaar om de informatie voor onze cliënten zo toegankelijk mogelijk te maken. Dat is ook van toepassing op de aanmeldingsformulieren die wij gebruiken en de informatie op de website. Als je van mening bent dat onze aanmeldingsprocedure of informatievoorziening beter kan, dan stellen wij het op prijs als u ons op de hoogte brengt van uw suggesties.

  Complimenten
  Wij doen er alles aan om uw bezoek aan Cavari Clinics IC zo prettig mogelijk te laten verlopen. Complimenten zijn altijd leuk en helpen ook bij het bepalen van ons beleid.

  Klachten
  Als u niet geheel tevreden bent, horen wij dit ook graag. We vernemen dit het liefst zo spoedig mogelijk zodat we -waar nodig- actie kunnen ondernemen c.q. onszelf verbeteren. U kunt dit het beste bespreken op de plaats waar de klacht is ontstaan en met degene die betrokken was. Cavari Clinics heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Indien u een klacht bij hem wilt indienen kunt u de schriftelijke procedure opvragen bij ons secretariaat. Zij zijn te bereiken via het algemene telefoonnummer van Cavari Clinics IC.

  Externe instanties
  Er zijn verschillende instanties die zich bezighouden met klachten over de gezondheidszorg. Zo kunt u bij het Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg terecht voor informatie en advies (www.zorgbelang-nederland.nl); dit bureau behandelt geen klachten. Cavari Clinics IC is aangesloten bij de geschillencommissie van ZKN.

ZKN Best Practices

Cavari Clinics IC is sinds 2013 aangesloten bij branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).

In het boek ‘ZKN Goed Beter Best Practices-Kracht van Klinieken’ wordt de innovatieve zorg van 34 privéklinieken, waaronder Cavari Clinics IC , beschreven. Het best Practice boek is op jaar symposium ZKN 2016 aan minister Schippers overhandigd.

Contact met ons opnemen?

Tel. 085 – 016 14 98
info@cavariclinics-ic.nl
Cavari Clinics IC
Rozenburglaan 1
9727 DL Groningen
Route
Postbus 8035
9702 KA Groningen
Faxnummer: 085 – 016 14 97